O nás

Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku je občianske združenie ľudí, ktorí v duchu humanizmu a lásky k blížnemu pomáhajú ľuďom s mentálnym postihnutím pri plnohodnotnom prežívaní života a ich začlenení do spoločnosti. Združuje odborníkov v sociálnych službách, občanov s mentálnym postihnutím a ich rodičov, ako aj ostatných občanov ochotných aktívne sa podieľať na tejto práci. Občianske združenie bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 2.7.1990.

Zriaďuje a spravuje denné, týždenné a celoročné stacionáre pre občanov s mentálnym postihnutím, zariadenia podporovaného bývania a chránené dielne. Organizuje poradenskú službu pre občanov s mentálnym postihnutím, ich rodičov a ďalších občanov. Zabezpečuje a sprostredkováva kultúrne aktivity pre občanov s mentálnym postihnutím doma i v zahraničí, organizuje ich účasť na športových akciách, organizuje regionálne súťaže a pod.

 

V súčasnosti je zriaďovateľom zariadenia podporovaného bývania pre 7 občanov s mentálnym postihnutím v mestskej časti Bratislava – Rusovce. Jeho obyvatelia v rámci dobrovoľníckych aktivít pomáhajú aj pri obsluhe starých občanov Rusoviec v Dennom centre (Klube dôchodcov) pri Miestnom úrade v Rusovciach, na prevádzke ktorého sa občianske združenie spolupodieľa.
Copyright © 2017 by Kresťanská liga. All rights reserved.