Zariadenie podporovaného bývania
Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku

Zariadenie podporovaného bývania poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, a na dohľad , pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje:
• dohľad,
• ubytovanie,
• sociálne poradenstvo,
• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
• utvárajú sa podmienky na prípravu stravy,
• vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania spočíva v usmerňovaní a monitorovaní obyvateľov pri zabezpečovaní seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Rozsah dohľadu je určený v hodinách.

Ubytovanie sa obyvateľom poskytuje v samostatne stojacom rodinnom dome vo vilovej zástavbe v Mestskej časti Bratislava – Rusovce. Rodinný dom je jednopodlažný, v prípade potreby má aj debarierizovaný vstup. Ubytovanie je zabezpečené v jednoposteľových izbách, kompletne vybavených nábytkom a príslušenstvom. Každá izba má televízny prijímač, napojený na satelit káblovej televízie. Obyvatelia podľa svojich individuálnych potrieb môžu využívať aj iné médiá (DVD prehrávač, rádio, počítač). K spoločným priestorom prináležia sociálne zariadenia a moderné kúpeľne so sprchovacím kútom resp. vaňou. Obyvatelia majú k dispozícii dve automatické práčky a miestnosť na úpravu odevov (žehliareň so žehličkou a žehliacou doskou a šijacím stojom). Vykurovanie a teplá voda sú zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou. Výška mesačnej úhrady za poskytovanú sociálnu službu je uvedená v aktuálnom cenníku úhrad za poskytovanie pobytovej celoročnej sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, ktorý je uverejnený v sekcii „Cenník“.

Kapacita v zariadení podporovaného bývania je 7 miest pre obyvateľov s druhým až šiestym stupňom odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Dohľad a pomoc pri odkázanosti na inú fyzickú osobu zabezpečujú dvaja sociálni terapeuti a dve bytové asistentky.

V rámci sociálneho poradenstva sú obyvateľom, ich rodinným príslušníkom i záujemcom o sociálnu službu poskytované informácie na úrovni základného sociálneho poradenstva. Ide o poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Pomoc pri uplatňovaní práva a právom chránených záujmov sa vykonáva so súhlasom obyvateľa a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme obyvateľa.

Podmienky na prípravu stravy majú obyvatelia zabezpečené v kuchyni, ktorá je súčasťou rodinného domu. Je kompletne vybavená všetkým potrebným kuchynským náradí, elektrickými spotrebičmi – mikrovlnnou rúrou, elektrickým sporákom s rúrou, 2 chladničkami, umývačkou riadu, rýchlo varnou kanvicou, kompletným kuchynským servisom, jedálenským stolom a stoličkami, komorou na úschovu potravín s dvoma mrazničkami. Stravu si obyvatelia nakupujú a pripravujú samostatne alebo pod dohľadom sociálneho terapeuta alebo bytovej asistentky. Obedy majú obyvatelia zabezpečené denne vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov v blízkom reštauračnom zariadení, s možnosťou výberu z denného menu pozostávajúceho z polievok a troch druhov hlavných jedál v cene 3,00 eur.

Sociálna rehabilitácia je v zmysle zákona o sociálnych službách zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri samoobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. Každý obyvateľ sa spolupodieľa na tvorbe svojho individuálneho plánu, ktorý vychádza z jeho potrieb.

Na realizáciu záujmových a kreatívnych činností je obyvateľom zariadenia podporovaného bývania k dispozícii rehabilitačno-terapeutická dielňa.

Copyright © 2017 by Kresťanská liga. All rights reserved.